ذهن خردمند؛ صلح بین منطق و هیجان

ذهن خردمند پایان کشمکش بین منطق و هیجانات است. همه ما زمان‌هایی را تجربه کرده‌ایم که بیش از حد هیجانی واکنش نشان داده‌ایم یا برعکس بیش از حد منطقی رفتار کرده‌ایم. در هر دو حالت انگار یک عدم تعادل وجود دارد.

این مشکل را می‌توان با استفاده از آموزش مهارت‌های (DBT) حل کرد. پرورش ذهن خردمند منجر به فعال شدن قابلیت برخورد شهودی ما با موضوعات می‌شود. شهود فهم و درک یک موضوع در یک«آن» است. لحظاتی از درک، که هیجان و منطق را به صورت همزمان در خود دارد.

ذهن خردمند