سلامتپاد

شبکه شکوفایی زنان

محفلی برای زندگی و کاروکسب

قصه سلامتپاد

«رضایت» حسی است که فارغ از شرایط، از یک اتفاق درونی شروع می شود؛ اتفاقی که برای زنان به دلیل همان شرایط بیرونی، حساسیت بیشتری دارد.

خودآگاهی و خودسازی،  تنها راهی است که که می‌تواند زندگی یک زن را ابتدا در بعد فردی، سپس در بعد جمعی دگرگون کند.

آموزش تخصص ماست و رشد جمعی شوقمان

هدف ما

کمک به افزایش کیفیت زندگی زنان با  ترویج  آگاهی،  آموزش و  خودسازی.

برابری فرصت ها

این  معیار برای ما هم ارزش است، هم هدف؛  هم مسیر است و هم مقصد؛ اما در همین مسیر است که برای آموزش زنان تبعیض مثبت قائل می‌شویم تا شاید کمی از راه‌های نیامده و مغفول مانده برای زنان، زودتر طی شود.

هم‌نوردی برای خلق ارزش جمعی؛

معتقدیم هر زن توانمندی می‌تواند به دلیل همدلی ذاتی‌اش منشا رشد و الهام‌بخش اطرافیانش باشد؛ ما این کار را از طریق  انعکاس داستان‌های زنان توانمند انجام می‌دهیم.

مسیر صعب خودسازی برای زنان  سربالایی است، پس همپا که نه بلکه هم نورد می‌خواهد!

روایتی درخشان از زندگی فردی؛

عمق دادن به بینش عمومی

در بحبوحه انتشار هر روزه  انواع محتوا که به مثبت اندیشی سمی معروف هستند و دستورالعمل‌های فوری برای موفقیت می‌پیچند، برایمان عمق دادن به تفکر و بینش مخاطبان ارزشی کلیدی‌ست.

توسعه فردی زنان  در راستای سلامت اجتماعی، مقصد نهایی ماست.

ارزش‌های کلیدی ما:

حفظ احترام در تمامی موقعیت‌ها

رازداری و حفظ حریم شخصی

برابری و عدم تبعیض

مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی

اشتیاق، خودانگیختگی و همکاری

هدف و ماموریت ما:

شناسایی و پرورش زنان و دختران مستعد و نیازمند به آموزش “مهارت‌های زندگی سالم” و ارائه آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم در حوزه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﺮم

هدف و ماموریت ما:

شناسایی و پرورش زنان و دختران مستعد و نیازمند به آموزش “مهارت‌های زندگی سالم” و ارائه آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم در حوزه ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻧﺮم