راهنمای تاب آوری

همــه مــا در زندگــی روزهــای ســخت و دردناکــی را پشــت ســر می‌گذاریــم. ناامیــدی، از دســت دادن، تغییــر، احســاس غــم، اضطــراب و اســترس را تجربــه می‌کنیــم. بایــد بدانیــم زندگــی هرگـز کامـل نیسـت.

بـه همـان انـدازه کـه آرزو می‌کنیـم همه‌چیـز  مطابـق میـل مـا پیـش بـرود، بـه همـان انـدازه زندگـی در کنترل و مطابـق میـل مـا نیسـت.

در این کتابچه خودیاری، یاد می‌گیریم تاب‌آوری بیشتری داشته باشیم. تقویـت مهـارت تـاب‌آوری می‌توانـد بـه مـا کمـک کنـد تـا دیـدگاه مثبتـی داشـته باشـیم، بـا تـرس کمتـری بــا آینــده روبــرو شــویم و موقعیت‌هــای بســیار ســخت را پشــت ســر بگذاریــم. 

تاب آوری