سبک زندگی متعادل

در زندگـی هرکـدام از مـا سـه پایـه مهم وجـود دارد «خـود، خانواده و کار». عـدم تعـادل بیـن ایـن سـه بخـش می‌توانـد باعـث حـس  فرسـودگی، خسـتگی دائـم و نارضایتی از زندگی شـود. درسـت مثل ســه پایه عکاســی کــه اگــر یکــی از بقیــه کوتاه‌تــر باشــد، دوربیــن واژگـون می‌شـود.

در ایــن کتابچــه یــاد می‌گیریــم چطــور ذهــن و ســبک زندگی مــان بــه ســمت سبک زندگی تعــادل ســوق بدهیـم، تا ســطح رضایــت از  زندگــی را افزایــش دهیــم.