طراحی چشم‌انداز 1400

در روزهای آخرسال دور هم جمع شدیم و با شرکت در کارگاه طراحی چشم‌انداز ۱۴۰۰ از گذشته و آینده حرف زدیم. این کارگاه نمونه‌ای از کارگاه‌هایی است

 که سلامتپاد در حوزه توسعه فردی و کاروکسب زنان و به منظور گسترش سبک‌ زندگی سالم، پویا و متعادل برگزار می‌کند.در این کارگاه، شرکت‌کننده‌ها با

راهنمایی و مدیریت مربی زندگی بعد از این که از سال گذشته‌ خودشان ارزیابی شخصی داشتند، چشم‌انداز سال بعد را هم برای خود طراحی کردند.