محیط کارم را امن می‌کنم

از ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تا ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر به منظور پیوند نمادین خشونت علیه زنان و حقوق بشر و

برای تاکید بر این نکته که خشونت به مثابه نقض حقوق بشر است، در سراسر جهان کمپینی 16 روزه برگزار می‌شود. در این میان خیلی از ما در محیط

کار نیز با مشکلاتی که وابسته به خشونت‌های جنسیتی هستند مواجه بودیم، به همین منظور سلامتپاد نقش خود را در این پویش با برگزاری رایگان

کارگاه “محیط کارم را امن می‌کنم” با هدف آگاهی‌رسانی برای مقابله با این نقطه خاص از آسیب، برعهده گرفت.