کتاب تمرین مدیریت زمان

مدیریـت زمـان واقعـی فراتـر از ایجـاد یـک برنامه‌ریـزی روزانـه یـا نوشـتن لیسـت کارهایــی اســت کــه بــه نظــر طولانی‌تر می‌شــود نــه کوتاه‌تــر.

در ایـن کتابچـه بـه معرفـی برخـی از تکنیک‌هـای مهـارت مدیریـت زمــان و راهکارهایــی اجرایــی بــرای برنامه‌ریــزی، اولویت‌بنــدی کارهــا و مدیریــت بهینــه زمــان پرداخته‌ایــم.