مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیک DBT

رفتاردرمانی دیالکتیک درباره این است که چطور با تفکرات، ایده‌ها و رفتارهای متناقض آدم‌ها کنار بیایم؟ تکنیک‌هایی که در این کتابچه یاد می‌گیریم، به ما کمک می‌کند تنش کمتری را در روابط‌مان تجربه کنیم؛ چه رابطه با خودمان چه رابطه با دیگری.

از مقدمه کتاب

رفتاردرمانی دیالکتیک، روشی است که به ما می‌آموزد که همیشـه بیشـتر از یک نـگاه برای درک مسـائل وجود دارد. دو فکر کــه در ظاهــر کامـلـا متضـاد یکدیگــرند، هر دو می‌تواننــد درســت باشــند. احتــرام و درک حقیقــت در هــر دو ســوی یــک مشــکل بهتریــن راه اســت. ایــن بــه معنــای صرف‌نظر از ارزش‌هــای خودمان، یا به معنای تسـلیم شـدن در مقابل تفکر مخالف نیسـت.

مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیک، که به آن رفتار درمانی شناختی هم گفته می‌شود، مارا تبدیل به فردی منعطف‌تر می‌کند که توانایی سازگاری با افراد و موقعیت‌های مختلف را خواهیم داشت.