مهارت کنترل خشم

با مطالعه و تمرین‌های این کتابچه خودیاری، با خشم رفیق می‌شویم و از حسی تخریب‌گر، به حسی سازنده تبدیلش می‌کنیم؛ قرار
است به جای کلنجار رفتن با آن قلق‌اش را یاد بگیریم و تبدیلش کنیم به گامی از توسعه فردی.
مهارت‌هایی که در این کتابچه یاد می‌گیریم نه فقط در مورد خشم، بلکه برای تنظیم انواع هیجانات به ما کمک می‌کند.

حقیقت این است که خشم بطور ذاتی نمی‌تواند خوب یا بد باشد و فقط یک احساس طبیعی است. خشم محرکی است که نشان می‌دهد
در جای درستی قرار نگرفته‌ایم یا نیاز به تغییر وجود دارد.
در واقع این حس راهنمای خوبی به سمت درون ماست و اگر به درستی مدیریت شود نه تنها تخریب‌گر نیست بلکه در جهت توسعه
فردی ما راهگشاست.

راهنمای کنترل خشم