پنج تکنیک مایند فولنس

وقت ندارید ۱۰ دقیقه بنشینید و مدیتیشن کنید؟ اشکالی ندارد. این ۵ تکنیک مایندفولنس را در هر مکان و زمانی از همین امروز می‌توانید امتحان کنید.

از مقدمه کتاب

فعالیت فکری زیاد ذهن مارا خسته می‌کند؛ خستگی ناشی از حـل مسـئله یـا فکـر کـردن بــه افــکار منفــی یــا تصادفــی و پراکنــده، ممکن است مــا را در معــرض اســترس و افســردگی قــرار دهــد.

تمرینـات ذهن‌آگاهـی می‌توانـد بـه مـا کمـک کنـد کـه توجهمـان ‌را از افکارمـان برداریـم و بـا دنیـای اطـراف خـود ارتبـاط بیشـتری بگیریـم.