کارگاه کیفیت زندگی

در ۱۹ تیر ماه ۱۴۰۰، کارگاه کیفیت زندگی و مدیریت بحران،‌ با هدف بهبود کیفیت زندگی فردی و سازمانی به همت مجموعه سلامتپاد و با حضور افتخاری

خانم شهیندخت خوارزمی و پروفسور همایون شهریاری برگزار شد. از مباحث مطرح‌شده در این کارگاه می‌شود به تاب‌آوری، ‌جهان‌بینی، واردشدن جهان

به عصر بحران و مدیریت بحران در شرایط فعلی خصوصا در شرایط موج پنجم کرونا و ناامیدی در جامعه به خصوص نسل جوان، اشاره کرد.