مهارت حل مسئله چیست

مهارت حل مسئله چطور باعث رشد ما می‌شود؟

افرادی که مهارت حل مسئله دارند خلاق هستند و اعتماد به نفس تصمیم‌گیری سریع دارند. بخش منطق و تحلیل ذهن‌شان قوی است و از داده‌های موجود خوب استفاده می‌کنند.