آشنایی با رویکرد رفتار درمانی شناختی

افکار، احساسات و رفتار ما ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند و بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. افکار و احساسات ناسالم، منجر به رفتار نادرست و آسیب‌زننده می‌شوند.

(بیشتر…)

کتاب تمرین مدیریت زمان

مدیریـت زمـان واقعـی فراتـر از ایجـاد یـک برنامه‌ریـزی روزانـه یـا نوشـتن لیسـت کارهایــی اســت کــه بــه نظــر طولانی‌تر می‌شــود نــه کوتاه‌تــر.

(بیشتر…)
ذهن خردمند

ذهن خردمند؛ صلح بین منطق و هیجان

ذهن خردمند پایان کشمکش بین منطق و هیجانات است. همه ما زمان‌هایی را تجربه کرده‌ایم که بیش از حد هیجانی واکنش نشان داده‌ایم یا برعکس بیش از حد منطقی رفتار کرده‌ایم. در هر دو حالت انگار یک عدم تعادل وجود دارد.

(بیشتر…)

سبک زندگی متعادل

در زندگـی هرکـدام از مـا سـه پایـه مهم وجـود دارد «خـود، خانواده و کار». عـدم تعـادل بیـن ایـن سـه بخـش می‌توانـد باعـث حـس  فرسـودگی، خسـتگی دائـم و نارضایتی از زندگی شـود. درسـت مثل ســه پایه عکاســی کــه اگــر یکــی از بقیــه کوتاه‌تــر باشــد، دوربیــن واژگـون می‌شـود.

(بیشتر…)
راهنمای کنترل خشم

مهارت کنترل خشم

با مطالعه و تمرین‌های این کتابچه خودیاری، با خشم رفیق می‌شویم و از حسی تخریب‌گر، به حسی سازنده تبدیلش می‌کنیم؛ قرار
است به جای کلنجار رفتن با آن قلق‌اش را یاد بگیریم و تبدیلش کنیم به گامی از توسعه فردی.
مهارت‌هایی که در این کتابچه یاد می‌گیریم نه فقط در مورد خشم، بلکه برای تنظیم انواع هیجانات به ما کمک می‌کند.

(بیشتر…)
تاب آوری

راهنمای تاب آوری

همــه مــا در زندگــی روزهــای ســخت و دردناکــی را پشــت ســر می‌گذاریــم. ناامیــدی، از دســت دادن، تغییــر، احســاس غــم، اضطــراب و اســترس را تجربــه می‌کنیــم. بایــد بدانیــم زندگــی هرگـز کامـل نیسـت.

بـه همـان انـدازه کـه آرزو می‌کنیـم همه‌چیـز  مطابـق میـل مـا پیـش بـرود، بـه همـان انـدازه زندگـی در کنترل و مطابـق میـل مـا نیسـت.

(بیشتر…)