افزایش درآمد: چطور با مهارت‌هایی که دارم، پول بیش‌تری دربیاورم؟

افزایش درآمد چگونه ممکن است؟ پول سخت به دست می‌آید و اگر برایش برنامه نداشته باشیم راحت از دست می‌رود. این درست. اما نکته اینجاست که در عین یاد گرفتن بودجه‌بندی و تمرکز بر توسعه‌مهارت‌های شغلی، عواملی مثل تورم هم وجود دارد. که ممکن است مدام نقشه‌های ما را نقش برآب کند و اضطراب زیادی به ما وارد کند.

کتاب تمرین مدیریت زمان

مدیریـت زمـان واقعـی فراتـر از ایجـاد یـک برنامه‌ریـزی روزانـه یـا نوشـتن لیسـت کارهایــی اســت کــه بــه نظــر طولانی‌تر می‌شــود نــه کوتاه‌تــر.

خودیاری چیست؟

درمان‌های خودیاری، درمان‌هایی هستند که کمک می‌کنند با ابزارهای کمکی روانشناسی مثل کتابچه تمرین، دوره‌های آنلاین، ژورنال‌های توسعه فردی یا اپلیکیشن‌های کاربردی، برای ارتقای سلامت